Logotyp

Från insikt till resultat

Svensk Hållbarhetsranking

Svensk Hållbarhetsranking är Sveriges största och mest omfattande kartläggning av det hållbara varumärkeskapitalet. Framtidens starka varumärkesbyggare måste både varumärkes- och hållbarhetsarbeta. Båda delarna behövs för långsiktig framgång.

 

Svensk Hållbarhetsranking  2017

Inom ramen för Svensk Hållbarhetsranking 2017 genomfördes 25.000 intervjuer bland den svenska allmänheten i åldern 18-74 år. 200 av Sveriges största och mest synliga företag och organisationer kartlades utifrån såväl rationella som emotionella frågor. I 2017 års mätning har vi studerat den övergripande bilden av företagen. Dessutom har vi gått på djupet i bank-, energisektorn, detaljhandeln, statliga företag och myndigheter.

Vår övertygelse är att olika branscher drivs av olika hållbarhetsområden och att vi genom att fokusera på olika sektorer kan hjälpa företag att utveckla hållbara och långsiktiga varumärkesstrategier.

Väsentlighetsanalys (en väsentlig och relevant hållbarhetsredovisning)

GRI (Global Reporting Initiative) har i sina nya riktlinjer för hållbarhetsredovisning tydliggjort ett fokus på väsentlighet. Hållbarhetsredovisningen ska fokusera på de frågor som är de väsentliga för företaget och dess intressenter.

För att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor och områden som är de väsentliga ska företaget göra en väsentlighetsanalys. Utifrån den genomförda analysen ska företaget förstå inom vilka områden företaget har sin mest betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.

Steg 1 är att förstå vilka som är företagets intressenter. I nästa steg bör dessa kartläggas. Vi har långvarig erfarenhet av att genomföra intressentdialoger som mäts årligen. Några exempel på intressenter som ofta är prioriterade är allmänhet, kunder, ägare, media/journalister, politiker, myndigheter och NGOs. (non-governmental organization)

I vår databas har vi aktuell väsentlighetsdata om cirka 250 företag och organisationer

Vi börjar med att fastställa ditt företags/organisations hållbarhetsindex (i en skala 0-100). Hur står sig ditt företag gentemot ett tvärsnitt av det svenska näringslivet och i relation till dina konkurrenter.

Via statistisk analys tar vi fram ditt företags drivers för förtroende och hållbarhet samt hur du kan stärka stödjande beteenden (fördelar som att fler vill köpa dina produkter/tjänster, fler vill rekommendera dig och att fler litar på dig när det uppstår problem).

Vår rapport innehåller också två fyrfältare som dels beskriver en Väsentlighetsanalys, dels visar vilka förtroenderisker som utgör stora risker för företaget.

Fyrfältaren som skildrar Väsentlighetsanalysen visar vilka hållbarhetsområden som de centrala i din kategori och hur ditt företag levererar mot dessa. Fyrfältaren som skildrar Förtroenderiskerna visar de risker som finns i kategorin och hur ditt företag levererar mot riskerna.

I en kortfattad men kärnfull rapport beskrivs ditt företags nuläge, dess önskade läge och ett förslag på KPIer.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa ditt företag med en Väsentlighetsanalys. Vårt tillvägagångssätt ger dig en aktuell genomlysning av hur ditt företags hållbarhetsarbete uppfattas. Du kan också få aktuella benchmarks som visar hur du står dig.