Logotyp

Varumärket måste kopplas till affären

Business Model Canvas

Varumärket har inget egenvärde utan är ett sätt att bli lönsam på marknaden. Det handlar om att hur varumärket leder till lönsamhet. Vårt tillvägaggångssätt är att koppla varumärket till affärsmodellen. För att göra detta så arbetar vi med Business Model Canvas.

Vår modell för affärsutveckling bygger på Business Model Canvas. Vi använder oss av emotionella drivkrafter för att identifiera reella behov och Jobs-to-be-Done som sedan ligger till grund för affärsutvecklingen. Utifrån behoven utvecklar vi en positionering som bygger starka, unika och relevanta associationer. Detta är grunden för en marknadsorienterad affärsmodell.


Figuren visar vår tolkning av Business Model Canvas. Med hjälp av analysen fyller vi modellen med konkret innehåll.

* Jobs (Jobs-to-be-Done) – ett begrepp lanserat av professor Clayton Christensen, Harvard Business School. Utifrån en förståelse av vilket “Job” konsumenten vill lösa behöver de “hyra” en product eller tjänst som löser detta behov.

Utifrån reella kundbehov skapas lösningar, produktutveckling och kommunikation som tillfredsställer dessa behov.

Vår metodik kvalitetssäkrar affärsmodellen och skapar ett styrinstrument för en uthållig verksamhet som utgår från kundens behov.